تيغ های سبزی خردکن در مدل های مختلف در گروه صنعتی آرتميس توليد می گردد.

تيغ سبزی خردکن

مدل : 24

 

تيغ سبزی خردکن

مدل : 170

 

 

تيغ سبزی خردکن

مدل : 200

 

           

 

تيغ سبزی خردکن

مدل : 220

تيغ سبزی خردکن

مدل : 220

تيغ سبزی خردکن

مدل : 220

           

تيغ سبزی خردکن

مدل : 240

تيغ سبزی خردکن

مدل : 240

تيغ سبزی خردکن

مدل : 260

           

تيغ سبزی خردکن

مدل : 300

تيغ سبزی خردکن

مدل : 380

تيغ سبزی خردکن

مدل : 450

           

تيغ سبزی خردکن

مدل : 550

تيغ سبزی خردکن

مدل : آلمانی